Политика за защита на личните данни

Настоящата политика има за цел да разясни защо и по какъв начин обработваме личните Ви данни. В нея предоставяме информация какви данни обработваме, по какъв начин, какви са целите на обработка, принципите, правните основания, какви са нашите задължения и Вашите права , какви технически и организационни мерки предприемаме , за да осигурим адекватна защита на Вашите данни.  Допълнителна информация може да намерите на следният линк.

Политиката ни е изцяло съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), и представя подробна информация както за правата на субектите на данните, така и за принципите за защита на данните, които сме възприели при обработката им.

Изтеглете Политиката за защита на личните данни